Studiemiddag 'Mislukte aanbestedingen door overspannen markt'

Aanbestedingsprocedures voor werken verlopen moeizaam in de huidige markt. Opdrachtgevers ontvangen geen of te hoge inschrijvingen en kunnen daarom de opdracht niet gunnen, terwijl het project wel verder moet. Over dit onderwerp publiceerden wij reeds een whitepaper. Dit whitepaper is vaak gedownload. Dat bevestigt voor ons dat dit onderwerp erg leeft. Daarom organiseren we binnenkort een studiemiddag over dit onderwerp. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Ook uw collega's zijn welkom. De deelname is kosteloos.

Inhoud studiemiddag
De heren mr. J.G. (Johan) Stoel en mr. ing. J.W.A. (Josja) Geel organiseren tientallen aanbestedingsprocedures per jaar voor gemeenten, universiteiten, scholen en andere aanbestedende diensten. Zij zullen hun kennis en ervaring over dit onderwerp met u delen.

Zij willen dit doen door om te beginnen in het algemeen in te gaan op de huidige overspannen bouwmarkt en de gevolgen daarvan voor aanbestedingsprocedures. Zij zien dat dit probleem zich met name voordoet als aanbestedende diensten een werk op de markt zetten en daarvoor een openbare procedure of een niet-openbare procedure organiseren. Bij de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures voor werken en bij aanbestedingsprocedures voor diensten speelt dit probleem niet in dezelfde mate. Hoe komt dat en wat moet daaruit worden geconcludeerd? En hoe komen de prijzen zo hoog? Komt dat alleen doordat aannemers hun slag willen slaan of is er meer aan de hand? Wat is de rol van onderaannemers en leveranciers?

Daarnaast willen zij kijken naar de juridische aspecten. De Aanbestedingswet biedt mogelijkheden voor het geval er geen of te hoge inschrijvingen zijn ingediend. Die mogelijkheden zullen worden besproken. Zij zullen onder meer uitgebreid ingaan op de mogelijkheid om over te stappen op een onderhandelingsprocedure. En wat nu als de conclusie is dat toch niet gegund kan worden? Mag de aanbestedende dienst de opdracht dan nogmaals in de markt zetten?

Er zal niet slechts worden ingegaan op hoe moet worden gehandeld als de moeilijkheden eenmaal zijn ontstaan. Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe een aanbestedingsprocedure in de huidige markt het beste kan worden opgezet om de moeilijkheden zo veel mogelijk te voorkomen. De laatste tijd wordt de oplossing vaak gezocht in het kiezen van contractvormen die in de huidige markt aantrekkelijk zijn voor aannemers. Ook daarop zal worden ingegaan.

Tijdens de studiemiddag is er ook ruimte voor uw inbreng. Deelnemers kunnen desgewenst hun ervaringen delen en zodoende van elkaar leren.

Programma
13:00 uur ontvangst en kennismaking
13:20 uur overspannen bouwmarkt algemeen
13:40 uur bespreking praktijkvoorbeelden (desgewenst ingebracht door deelnemers)
14:00 uur pauze
14:20 uur mogelijkheden volgens Aanbestedingswet
15:00 uur pauze
15:20 uur voorkomen van moeilijkheden
16:00 uur einde

Interesse?
Neemt contact op met Josja Geel